Търсене
О Ф Е Р Т А
04/07/14 - Новини

 

ДО

________________________

(Бенефициент- наименование)

________________________

(Адрес на бенефициента)

 

О Ф Е Р Т А

 

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

 

за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г.

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.         

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. с предмет:

“Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло” по проект № BG051PO001-2.3.03-0906 „Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Обособена позиция № 2 Доставка на оборудване, свързано с безопасните условия на труд

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

 

 1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

 

Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

(минимални изисквания)

Количество

Бр.

Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Гаранционен срок

(календарни

месеци)

Количество

Бр.

1

Ергономична седалка за кран (кресло)

Седалка с ергономична форма тип „кресло”, оборудвана с механично окачване и с хидравличен амортисьор, с облегалка за глава и с възможност да се регулира наклона на облегалката и на седалката.

20

 

 

 

 

 1. Ценово предложение:

 

Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата е посочено в Техническата спецификация

Количество

Бр.

Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС

1

Ергономична седалка за кран (кресло)

20

 

 

 

Обща стойност

 

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.              

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

 1. Срок на изпълнение:.........календарни дни от датата на представяне на Заявка за изпълнение
 2. Валидност на офертата:...........календарни месеца от крайния срок за подаване на оферти
 3. Начин на плащане:............
 4. Други исиквания и условия....................

 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме

 

Приложения към офертата

  1. .......................................... изреждат се всички приложения към оферта
  2.  
  3.  

 

ДАТА: _____________ г.                                           ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)

___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A