Търсене
СПИСЪК С ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ
04/07/14 - Новини

СПИСЪК С ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ

ТРИ ГОДИНИ (2011, 2012 И 2013Г.) СХОДНИ ДОГОВОРИ

От.......................................................................
(наименование на участника)

Участник в процедура „Доставка на специализирано работно облекло и оборудване,
свързано с безопасните условия на труд” по проект № BG051PO001-2.3.03-0917
„Безопасни работни места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси
”2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Кандидатът попълва таблицата/ите по-долу в зависимост за коя/кои обособени
позиции кандидатства


Обособена позиция №1: Доставка на специализирано работно облекло:

№ по ред

Предмет на договора

Възложител

Срок на изпълнение (начална и крайна дата)

Стойност на договора, без ДДС

Обособена позиция №2: Доставка на оборудване, свързано с безопасните условия на труд:

№ по ред

Предмет на договора

Възложител

Срок на изпълнение (начална и крайна дата)

Стойност на договора, без ДДС

____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________
(дата)

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A