Търсене
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ И ОБОРОТА
04/07/14 - Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ И ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СХОДНИ НА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДОСТАВКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2011Г., 2012Г. И 2013Г.), В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО КАНДИДАТЪТ Е УЧРЕДЕН ИЛИ Е ЗАПОЧНАЛ ДЕЙНОСТТА СИ

От.......................................................................
(наименование на участника)

Участник в процедура „Доставка на специализирано работно облекло и оборудване, свързано с безопасните условия на труд” по проект № BG051PO001-2.3.03-0917 „Безопасни работни места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Кандидатът попълва таблицата/ите по-долу в зависимост за коя/кои обособени позиции кандидатства

Обособена позиция №1: Доставка на специализирано работно облекло:

2011г.

2012г.

2013г.

ОБЩО

Общ оборот (лв., без ДДС)

Оборот, реализиран от изпълнение на сходни на обособена позиция № 1 доставки (лв., без ДДС)

Обособена позиция №2: Доставка на оборудване, свързано с безопасните условия на труд:

2011г.

2012г.

2013г.

ОБЩО

Общ оборот (лв., без ДДС)

Оборот, реализиран от изпълнение на сходни на обособена позиция №2 доставки (лв., без ДДС)

____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________
(дата)

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A