Търсене
Политика за качество


Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ръководството на “Стомана Индъстри” АД относно политиката

по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда

“Стомана Индъстри” АД е водещ производител на стомана и прокатни изделия в България.

Като фирма със социална значимост и отговорност ние съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от изпълнението на изискванията на нашите клиенти, другите заинтересовани страни и обществеността като цяло, от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите и недопускане на увреждания на околната среда.

На основата на осъзнатите си отговорности ръководството на

“Стомана Индъстри” АД декларира, че:

· Високото качество на нашите продукти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда са висши приоритети и персонален ангажимент на всеки член от ръководството;

· Гарантира качеството на продукцията в съответствие с Национални, Европейски и Международни стандарти, Директиви и Регламенти; стриктното спазване на законовите изисквания по отношение безопасността и здравето и опазването на околната среда чрез въвеждане, поддържане и ефективно функциониране на Интегрирана система за управление, основана на международните стандарти по качество /БДС EN ISO 9001:2008/, здравословни и безопасни условия на труд /BS OHSAS 18001:2007/ и околна среда /БДС EN ISO 14001:2005/, която непрекъснато се развива към изискванията на тези стандарти, нормативните актове, добрите налични техники и практики;

· Осигурява необходимите ресурси за ефективното функциониране на системата;

· Чрез ефективно функциониращата Интегрирана система за управление осигурява рамка за определяне и преглед на целите по качеството, безопасността и здравето при работа и околната среда;

· Организира ежегодни прегледи на системата и провежда мероприятия за непрекъснато подобряване и поддържане в съответствие със законовите изисквания на качеството, работната и околната среда и предотвратяването на наранявания, заболявания на работещите и увреждания на околната среда;

· Осигурява достъп и популяризира своята политика сред заинтересованите страни и обществеността.

Политиката на “Стомана Индъстри” АД в областта на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и по околната среда е разгласена и разяснена на целия персонал с оглед осъзнаване на индивидуалните отговорности за достигане на целите на фирмата.

Правилата на Интегрираната система, процедурите и нормативно-техническата документация са задължителни за изпълнение и се спазват от всички работещи във фирмата.

01.10. 2013 г. Генерален директор:

/инж. Е. Живков/

Перник 2304, ул.”Владайско въстание” №1, тел: (076) 68 10 14; факс: (076) 681952

Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A