Търсене
Сертификация за качество
СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА прилага добре организирана, напълно адаптирана към нуждите на модерната стоманена промишленост система за гарантиране на качеството, която беше сертифицирана съгласно ISO 9001:2008 и която осигурява производството на продукти отговарящи на стандартите за качество, както и специфичните изисквания на клиентите.

Качеството на стоманените продукти се контролира непрекъснато от Груповия отдел за осигуряване качеството по време на всички фази на производствения процес съгласно най-строгите изисквания. Контролът включва обширен химичен анализ, металографски тестове, измервания на геометричните характеристики и механични тестове, извършени в напълно оборудваните лаборатории за контрол на качеството в производствения завод на дружеството.

Поддържаната от СТОМАНА СА интегрирана мрежа за контрол и откриване на радиоактивност – едновременно в необработените материали и в крайните продукти, която е новаторска дори за европейските стандарти, позволява производството на 100% не-радиоактивни стоманени продукти.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A