Търсене
Политика за опазване на околната среда
Запазването на околната среда е с висок приоритет за управлението на СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА. Темите за опазване ан околната среда никога не са били предмет на компромис. Управлението на дружеството постоянно полага усилия за подобряване културата на дружеството по отношение опазването на околната среда при стриктното спазване изискванията на закона, международните стандарти и критерии, взимайки предвид и най-добрите практики на страните с добре развита индустрия.

Основните приоритети са както следва:
 • постоянно подобряване опазването на околната среда при работа с оборудване и извършване на производствените дейности и процеси;

 • постоянно прилагане, анализ и развитие на система за самоконтрол и самооценка на дейностите;

 • изграждане и развитие на модерна и ефективна система за избор, квалификация и мотивация на персонала;

 • осигуряването на ресурсите необходими за внедряване политиката за опазване на околната среда;

 • осигуряването разбирането, внедряването и поддръжката на политика за опазване на околната среда на всички нива в дружеството;

 • информирането и ангажирането на персонала с изпълнението на целите на политиката за опазване на околната среда;

 • въвеждане на много равнища на специализирано и надеждно наблюдение и контрол на параметрите и ключовите характеристики на дейностите, процесите, продуктите и ресурсите, поставяйки акцент на опазването на околната среда.
От управлението на дружеството бяха приложени следните принципи за реализация на политиката:
 • водеща роля на мениджмънта в управление опазването на околната среда;

 • планиране, организация, контрол и анализ на дейностите;

 • постигане високо ниво на изпълнение изискванията на законодателството като минимум и постоянно подобряване на ефикасността при спазването на закона и наредбите;

 • постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;

 • оптимизация на ресурсите и енергийната консумация;

 • поддръжка ефикасността на системата за опазване на околната среда чрез периодични прегледи на управлението като се взима предвид мнението и интересите на страните.
Всички служители на СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА са наясно с политиката за опазване на околната среда, всеки е отговорен за собствените си действия и е задължен са докладва дори на най-високо ниво в управлението за каквото и да е неспазване принципите на политиката.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A