Търсене
Политика за професионално здраве и безопасност
Основният бизнес на СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА е производството на стоманени полу-завършени продукти (отливки, кнюпели и сляби), горещо валцувани стоманени листове, дълги продукти, стоманени топки, сортов прокат и армировъчна мрежа. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е управленски морал и правна отговорност със сигурен и внимателен подход към работниците и служителите и към обществото като цяло.

С поемането на тази отговорност с настоящето управлението на СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА декларира, че:

1. Принципът на осигуряване здравето и безопасността на работното място на персонала на всички работни места и постоянното подобряване на работните условия са в пълно съответствие с приложимите закони и представляват основа на политиката на дружеството.

2. Целта ни е достигането на нулеви работни инциденти и наранявания при работа и минимизирането на на инцидентите с оглед запазване сигурността, здравето и благоденствието на целия персонал и нашите сътрудници .

3. Съгласувано с политиката на дружеството са подготвени задачите, процедурите за действие и поведение и индивидуалните отговорности на всички работници и служители. Обезпечаването на здравословни и безопасни работни условия е приоритетна отговорност на мениджърите на всички нива и единици.

4. Осигуряването на ресурси, необходими за прилагането на политиката за за постигането на здравословни и сигурни условия на труд ще бъде с висок приоритет.

5. Обучаването, инструктирането на работниците, служителите и всички трети лица относно безопасността при работа ще бъдат провеждане регулярно.

6. Системата за управление на професионалното здраве и сигурност беше пусната в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2002 и отговаря на изискванията на националното законодателство, научните и технически постижения и добрата практика.
Системата е инспектирана и оценявана ежегодно за ефикасност и адекватност по отношение на всички правни изисквания.

Политиката на СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА по отношение на професионалното здраве и сигурност беше представена и обяснена на целия персонал.

Правилата за професионално здраве и безопасност признати и се прилагат от всички работници и служители на дружеството.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A