Търсене
Тръжни процедури

РЕШЕНИЕ
№ 2/ 03.07.2014г.

На Генералния директор на

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД

ЕИК 113509219
Седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. „Владайско въстание” №1

Днес, 03.07.2014г. на основание чл.8, ал.2, т.2 и чл. 11, ал. 1 от ПМС 118/20.05.2014г. след получено Одобрение от ДО на документацията за провеждане на избор и след отстраняване на посочените от ДО забележки, взех следните решения:

  1. Одобрявам документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител по чл. 7, ал. 1 на ПМС 118/20.05.2014г. на поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване, свързано с безопасните условия на труд”

- Обособена позиция №1: Доставка на специализирано работно облекло

- Обособена позиция №2: Доставка на оборудване, свързано с безопасните условия на труд

по проект № BG051PO001-2.3.03-0917 „Безопасни работни места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  1. Откривам процедура „Избор с публична покана”, съгласно чл. 7, ал. 1 на ПМС 118/20.05.2014г. за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване, свързано с безопасните условия на труд”

- Обособена позиция №1: Доставка на специализирано работно облекло

- Обособена позиция №2: Доставка на оборудване, свързано с безопасните условия на труд

по проект № BG051PO001-2.3.03-0917 „Безопасни работни места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

БЕНЕФИЦИЕНТ:_________________

Емил Иванов Живков
Генерален директор

 

Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A